Opbouw / Omschrijving archief

Terug naar de archiefpagina

1 Inleiding

Op deze pagina treft u informatie omtrent ons de opbouw van ons archief, wijze van archivering en het doel hiervan. Het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder wordt hierin aangeduid als ‘CHC’ De opbouw wordt gevolgd zoals vermeld in:

Herkomst: Luger, T. (2008). Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland en Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten
URL: https://www.cultureelerfgoed.nl/

Missie/Werkwijze

De Stichting Cultuur Historisch Centrum heeft de volgende doelstellingen:

1. De stichting heeft tot doel aandacht te besteden aan de wordingsgeschiedenis van de Noordoostpolder in de meest ruime zin van het woord, de bestaande kennis uit te breiden door onderzoek en/of het bevorderen van onderzoek, de samenwerking te bevorderen met alle partijen die zich bezig houden met de historie van ons gebied en de stichting wil tevens een platform en ontmoetingsplaats zijn voor allen die interesse hebben in het verleden van de Noordoostpolder, alsmede het verrichten van alle handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
– door het verrichten van onderzoek;
– door het verzamelen van documentatie, beeldmateriaal en objecten;
– door het houden van lezingen en tentoonstellingen;
– door het publiceren van historisch verantwoorde uitgaven.

3. De stichting is non-profit en dient uitsluitend het algemeen belang.

Herkomst bovenstaande: 2020-02-15 Beleidsplan tbv ANBI def-4-1


2 De collectie op hoofdlijnen

2.1 Collectiebeschrijving

 • Beschrijving van de (verzamel)geschiedenis,
 • de omvang van de collectie
 • en de indeling in deelcollecties
 • de collectiewaardering
 • en een omschrijving van de kerncollectie.

Beschrijving van de (verzamel)geschiedenis,

De collectie van het CHC is ontstaan door:
– Het overnemen van lokale archieven (Archief V.d. Pol, Stichting Boerderijenboek etc. )
– Het opnemen van materialen naar aanleiding van een schenking. (Privé personen/instellingen)

Per archief/collectie/schenking wordt nader beschreven wat er is geschonken. Het kan voorkomen dat een schenking wordt omschreven als een ‘Collectie van persoon x’, of indien beter omschreven als ‘Collectie organisatie x’

In deze beschrijving wordt, als mogelijk opgenomen:
– Hoe is de collectie gevormd, door wie en wanneer?
– Hoe is zij in het verleden beheerd?
– Tijdsindex van de collectie (bijv. 1900-1920)

Omvang van de collectie

De omvang van de collectie is terug te vinden onder ‘Registratie archief’ (2.4)
Daar er op dit moment nog archieven en schenkingen ontvangen worden, is dit nog nader te bepalen

Indeling in deelcollecties

Zie hiervoor Inhoud archief (inventarislijst)

2.2 Collectievorming

De collectie van het CHC wordt gevormd op basis van onderstaande criteria:

 • Documentatie en materialen m.b.t. het gebied wat voor, en na 1948 aangeduid is als ‘Noordoostpolder’
 • Documentatie en materialen m.b.t. de zuiderzeewet (1918) – afsluitdijk (1932)
 • Documentatie en materialen m.b.t. de voorbereiding van de inpolder (1936) en het uiteindelijk droogvallen (1942) van het toenmalige Urkerland (officiele benaming 1944-1948).
 • Documentatie en materialen m.b.t. de Noordoostpolder na 1948
Oproep
Heeft u materialen m.b.t. de Noordoostpolder, en wilt u weten of wij deze willen opnemen in de collectie? Neem dan contact met ons op.

2.3 Behoud en beheer

De collectie wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Deze materialen zijn geschikt om in ‘huiselijke omstandigheden’ te bewaren. Indien er materialen in de collectie worden opgenomen die klimatologische wijzigingen vereisen zal in een bestuur overleg bepaald worden. Een passend beheer zal dan overwogen worden, mogelijk in een extern archief in de nabije omgeving.

2.4 Collectieregistratie en -documentatie

Registratie – Archief

Het archief is ingedeeld zoals vermeld op de pagina ‘Inhoud archief’ ofwel de inventarislijst.